Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BELDIBIZA

Beldibiza is een eenmanszaak en bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer  56344546 en is gevestigd aan de Kalf 76, 1509 AE te Zaandam. 

Artikel 1 Definities 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis  gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
 2. Beldibiza is een handelsnaam van Lensing PR & Marketing 
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf 4. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.  5. Koper: het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper. 6. Verkoper: de aanbieder (groothandel) van accessoires en kleding aan Koper, hierna: Beldibiza. 7. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.  8. Producten: de producten die door Beldibiza worden aangeboden zijn kleding en accessoires. 9. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke  door Koper gekocht zijn van Beldibiza. 
 4. Website: de website die Beldibiza gebruikt is https://www.beldibiza.com 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Beldibiza en iedere  overeenkomst tussen Beldibiza en een koper en op elk product dat door Beldibiza wordt  aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten  met Beldibiza, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze  algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Beldibiza aan Koper aangeven op  welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van  Beldibiza zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een  duurzame gegevensdrager. 
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Koper wordt  uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alleen de algemene voorwaarden van Beldibiza zijn van  toepassing. 
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties  kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Beldibiza is  overeengekomen. 
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgover eenkomsten met Koper. 
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig  zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en  zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking  als de originele bepaling. 
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene  voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene  voorwaarden. 


Artikel 3 Het Aanbod  

 1. Alle door Beldibiza gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is  aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit  uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd. 2. De door Beldibiza gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Beldibiza is slechts aan de offerte gebonden  indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin  heeft Beldibiza het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Beldibiza  gegronde reden te weigeren 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De  beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het  aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Beldibiza niet binden. De  afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond  zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Beldibiza kan  niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het  product. 
 3. Indien in het aanbod is opgenomen dat Koper een minimum aantal producten dient af te nemen,  is Koper verplicht het verplichte minimumaantal producten af te nemen. Afwijking hiervan is niet  mogelijk. 
 4. Levertijden in offertes van Beldibiza zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen  recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Beldibiza niet tot levering van een deel van de in de  aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes  zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe. 


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft  aanvaard door het betreffende product te betalen. 
 2. Een Aanbod kan door Koper via de webshop, per e-mail en telefonisch gedaan worden. 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Beldibiza, zal  Beldibiza de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen. Indien de overeenkomst  telefonisch tot stand is gekomen, zal Beldibiza de bestelling per e-mail bevestigen en een factuur  sturen naar Koper met daarop zijn telefonische bestelling. 
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur  opgenomen aanbod is Beldibiza daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur  te voldoen, tenzij Koper kan aantonen dat er anders is overeengekomen. 
 4. Beldibiza is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of  heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of  verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen. 6. Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde  personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van Beldibiza die vertegenwoordigings bevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht. 
 5. Het herroepingsrecht is voor een Bedrijf niet van toepassing. Het herroepingsrecht is voor een  Consument niet van toepassing indien de diensten en/of producten binnen de bedenktermijn van 14  dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf gebruikt kan worden. Consumenten  kunnen de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos ontbinden. Indien Beldibiza kosten heeft  gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst is Koper gehouden om deze kosten te voldoen. 


Artikel 4A Duurtransacties 

 1. Koper, zijnde een consument, kan een overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het  geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming met een opzegtermijn  van een maand en de daartoe overeengekomen opzeggingsregels. Indien Koper in de uitoefening  van beroep of bedrijf handelt kan hij deze overeenkomst slechts met een opzegtermijn van drie  maanden, conform de overeengekomen opzeggingsregels opzeggen. 
 2. De opzegging van de bovengenoemde overeenkomst, kan door Koper opgezegd worden op  dezelfde wijze als deze door Koper is aangegaan. 
 3. Een overeenkomst van bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van producten, eindigt automatisch  na afloop van de laatste levering. 
 4. Indien een overeenkomst langer dan één jaar duurt, mag de overeenkomst na een jaar te allen tijde  door Koper opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste een maand,  tenzij deze opzegging voor het einde van de overeengekomen duur in redelijkheid en billijkheid niet te  rechtvaardigen is. 


Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Beldibiza zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van  goed vakmanschap uitvoeren.  
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Beldibiza het  recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden. 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beldibiza aangeeft dat deze noodzakelijk zijn  of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren  van de overeenkomst, tijdig aan Beldibiza worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de  overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beldibiza zijn verstrekt, heeft Beldibiza het recht de  uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra  kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.  
 3. Beldibiza kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van  Koper, dan wel volledige vooruitbetaling. 
 4. Beldibiza is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Beldibiza  is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze  onjuistheid of onvolledigheid voor Beldibiza bekend was. 
 5. Koper vrijwaart Beldibiza voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering  van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is. 
 6. Klant is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van een product dat niet in alle landen als legaal is  aangemerkt. Alle producten welke door Beldibiza aangeboden worden, zijn in het land waar Beldibiza  gevestigd is, legaal. Klant vrijwaart Beldibiza voor elke schade en/of aanspraak die door Koper of een  derde geleden wordt ten aanzien van de (il)legaliteit het betreffende product. 
 7. Indien en voor zover Beldibiza, door welke reden dan ook, de door Koper geplaatste order niet kan  leveren, is klant slechts gerechtigd om de groothandelwaarde van de producten te ontvangen. 


Artikel 6 Levering 

 1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Beldibiza.  
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat  bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende  medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Beldibiza of er door andere  omstandigheden buiten de macht van Beldibiza enige vertraging ontstaat, heeft Beldibiza recht op  een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen  zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Beldibiza schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke  termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht  op enige schadevergoeding. 
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de  overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeenge komen worden aangeboden. 
 4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die  noodzakelijk zijn voor de levering, is Beldibiza gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico  van koper. 
 5. Indien de zaken worden bezorgd door Beldibiza of een externe vervoerder is Beldibiza, tenzij  schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.  Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Deze bezorgingen geschieden tot aan de  voordeur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor bestellingen die een waarde van 100 euro  (ex BTW) te boven gaan, worden geen verzendkosten gerekend aan Koper, mits het afleveradres zich  in Nederland bevindt. 
 6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de koper moet  geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van de koper, ongeacht hetgeen er voor de  berekening van de bezorgkosten is overeengekomen. 
 7. Indien Beldibiza gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst,  vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Beldibiza ter beschikking heeft gesteld.  8. Indien Beldibiza een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Beldibiza levert,  indien het product op voorraad is, en de bezorging volgens schema loopt, het product met 3 dagen  op het door Koper in Nederland afgegeven adres, behoudens (buitengewone) omstandigheden  waardoor de leveringstermijn verlaat wordt. Voor levering buiten Nederland gelden langere  leveringstermijnen. De uiterlijke termijn waarop bestellingen uitgevoerd worden bedraagt 30 dagen. 9. Beldibiza is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is  afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Beldibiza is gerechtigd het  aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald waarvan de betalingstermi jn van 14 dagen is verstreken. 
 9. Beldibiza behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor  niet-betaling bestaat. 


Artikel 6A Verpakking en transport 

 1. Beldibiza verbindt zich jegens de opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken  en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat  bereiken. 
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting  (BTW), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal (met uitzondering van die emballage,  waarvoor het gebruikelijk is om afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen) af magazijn. 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als  bewijs dat de verpakking/emballage in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering. 4. Elke Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsver gunningen. Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de  verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Beldibiza niet  ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een opdrachtgever niet het recht tot annulering van  de order/bestelling worden ontleend. Ook aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften  en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken op de grond van octrooien, merken en  andere rechten kan niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend. 5. Het molestrisico komt steeds ten laste van Koper. 
 3. Indien Koper overeenkomst dat de bestelde zaken via rechtstreekse aanvoer uit het buitenland  geleverd zullen worden, komt het risico van (niet goede, tijdige en/of geen) levering geheel en volledig  voor rekening van Koper. 


Artikel 7 Onderzoek, reclamaties 

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen  veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te  pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt.  Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met  de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)  verkeer gelden.  
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij  persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Beldibiza erkent geen  aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper, noch door een foutief  gegeven advies van Koper aan de klanten van Koper. 
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan  Beldibiza te worden gemeld op contact@beldibiza.com, met eventuele vermelding van het  batchnummer van het product. Voor bedrijven geldt een termijn van acht dagen na levering. Niet  zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen één maand na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes  maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige  omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het  product.  
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling  van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks  uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Beldibiza op de wijze zoals door  Beldibiza aangegeven. 
 5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat  redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Beldibiza, conform de  retourinstructies van Beldibiza. 
 6. Indien Koper gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten daarvan voor zijn  rekening. 
 7. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het officiële vestigingsadres Kalf 76, 1509 AE te  Zaandam.(Nederland). 
 8. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30  dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven  rekeningnummer.  
 9. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te  schorten noch om openstaande facturen te verrekenen. 
 10. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit  aan Beldibiza te wijten is, zal Beldibiza na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende  product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de  producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de afwijkende  omvang van de levering kan niet verhaald worden op Beldibiza. 
 11. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper zelf de verkeerde producten heeft besteld, dan wel  verkeerde of andere verwachtingen had van het betreffende product. 


Artikel 8 Prijzen 

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet  verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven. 
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege  alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is  vermeld. 
 3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de  overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten,  assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde an  aankomst. Afscheep of aflevering komen ten gunste of ten laste van Koper. 
 4. Indien sprake is van producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en  waarop Beldibiza geen invloed heeft, kan Beldibiza deze producten met variabele prijzen aanbieden.  Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen. 5. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door  Beldibiza naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden  plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling. 


Artikel 9 Betaling en incassobeleid 

 1. Betaling dient vooraf per iDEAL te geschieden of per vooruitbetaling op factuurbasis waarbij Koper  binnen 14 dagen de factuur dient te betalen in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de  hoogte van de facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum gemeld te worden maar schorten de  betalingsverplichting niet op. 
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij  partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 
 3. Koper dient deze kosten ineens, te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer  en gegevens van Beldibiza. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en  schriftelijke toestemming van Beldibiza een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde  bedrag dient te worden betaald. 
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de  vorderingen van Beldibiza op de Koper onmiddellijk opeisbaar. 
 5. Beldibiza heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats  in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in  mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Beldibiza kan, zonder daardoor in verzuim te  komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening  aanwijst. Beldibiza kan volledige aflossing =de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de  opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
 6. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor  gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper (indien  Koper in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestel ling) in verzuim.  
 7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Beldibiza zonder nadere ingebrekestelling aanspraak  maken op de wettelijke handelsrente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot  algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te  berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1  juli 2012. Consumenten zullen eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in verzuim  raken, waarna zij een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van  het ingetreden verzuim. 
 8. Indien Beldibiza meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn,  komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekos ten zijn voor rekening van Koper. 

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door Beldibiza geleverde zaken, blijven eigendom van Beldibiza totdat de Koper alle  navolgende verplichtingen uit alle met Beldibiza gesloten overeenkomsten is nagekomen. 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op  enige andere wijze te bezwaren. 
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten  daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Beldibiza zo snel als redelijkerwijs verwacht  mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
 3. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en  verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis  van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 
 4. De door Beldibiza geleverde zaken, die krachtens onder het eerste lid van deze bepaling onder het  eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening  worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
 5. Voor het geval dat Beldibiza zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft  de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Beldibiza of door deze  aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Beldibiza zich  bevinden en die zaken mede terug te nemen.  
 6. Beldibiza heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien  Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot  overdracht of afgifte van Beldibiza. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal  Beldibiza de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen  leveren aan Koper. 
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte  producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan  Beldibiza worden vergoedt door Koper.  

 

Artikel 11 Garantie 

 1. Beldibiza staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod  vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten  tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De feitelijke houdbaarheid van het product kan  niet gegarandeerd worden. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in  het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk  schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper. 
 2. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt  gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Beldibiza is nooit verantwoor delijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper en voor  (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten. 
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Beldibiza de zaak binnen redelijke  termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke  kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Beldibiza, vervangen of zorgdragen  voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Beldibiza  te retourneren en de eigendom aan Beldibiza te verschaffen.  
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van  onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Beldibiza,  Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of  deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale  omstandigheden zijn gebruikt. 
 5. Indien de door Beldibiza verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd  geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak er voor wordt  verstrekt. 

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding 

 1. Beldibiza is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te  ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 2. Bovendien is Beldibiza bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver  deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet  tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Beldibiza gesloten  overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de  Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf. 
 2. Voorts is Beldibiza bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen)  ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de  overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden  gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat  ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Beldibiza op de Koper  onmiddellijk opeisbaar. Indien Beldibiza de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn  aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 4. Beldibiza behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  

 

Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid 

 1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Beldibiza leidt tot aansprakelijkheid van Beldibiza  jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door  Beldibiza in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het  schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per situatie. 
 2. Beldibiza is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving  en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van  gebruik van door Beldibiza geleverde producten is uitgesloten.  
 3. Koper is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het importeren van de producten van Beldibiza  indien en voor zover de (ingrediënten van de) producten niet legaal zijn in het land waar Koper woont,  het land waar Koper het product aangekocht heeft, of het land waarin Koper het product importeert.  Koper dient zich te onthouden van de aankoop indien dit product niet legaal is zoals in de  eerdergenoemde situaties beschreven. Elke schade die door Beldibiza ten gevolge van het handelen  of nalaten van Koper geleden wordt, wordt verhaald op Koper, een en ander vermeerderd met een  aanvullende schadevergoeding.  
 4. Beldibiza is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of  nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van  gelinkte websites. 
 5. Beldibiza is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de  website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn  van de website. 
 6. Beldibiza staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens  Beldibiza verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Beldibiza vervallen indien deze  niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Beldibiza binnen een jaar nadat Koper bekend was of  redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. 8. Beldibiza wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Kopers en derden die  door het gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De producten welke  door Beldibiza worden aangeboden dienen enkel conform de gebruiksvoorwaarden van de  producent gebruikt te worden. Bij twijfel dient een Koper en/of gebruiker contact op te nemen met de  producten. 

 

Artikel 14 Risico-overgang 

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat  over op Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van Beldibiza verlaten. Ook indien de  zaken in de macht van Koper en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Koper. 

Artikel 15 Overmacht 

 1. Beldibiza is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar  verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden  tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een  omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling  of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de  wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Beldibiza, (ii) het niet  naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Beldibiza zijn  voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of  materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet,  datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii)  natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Beldibiza en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Beldibiza  buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend  verhinderen. 
 3. Beldibiza heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)  nakoming verhindert, intreedt nadat Beldibiza zijn verbintenis had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de  overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de  andere partij.  
 4. Voor zo veel Beldibiza ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn  verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Beldibiza  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.  Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.  

 

Artikel 16 Intellectuele Eigendomsrechten  

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Beldibiza berusten uitsluitend bij Beldibiza en worden niet  overgedragen aan Koper.  
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Beldibiza  rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden  zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Beldibiza. Indien Koper wijzigingen  wenst aan te brengen in door Beldibiza opgeleverde zaken, dient Beldibiza expliciet akkoord te geven  op de voorgenomen wijzigingen.  
 3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Beldibiza  rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. 
 4. Indien Koper een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Beldibiza vaststelt, of  anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten,  stelt Koper Beldibiza hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  

 

Artikel 17 Geheimhouding 

 1. Beldibiza en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie  die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of  waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. 2. Indien Beldibiza op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de  vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te  verstrekken, en Beldibiza zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Beldibiza niet  gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de  overeenkomst. 
 2. De geheimhoudingsverplichting leggen Beldibiza en Opdrachtgever ook de door hen in te  schakelen derden op. 

 

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

 1. Beldibiza gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de  website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal  Beldibiza de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens  en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan op info@collageenandmore.com 
 2. Indien Beldibiza op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal  deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de  stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet  onredelijk is.  

 

Artikel 19 Klachten 

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Beldibiza of anderszins klachten  heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar  uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden.  Klachten kunnen gemeld worden via contact@beldibiza.com met als onderwerp “klacht”. 
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Beldibiza de klacht in  behandeling kunnen nemen. 
 3. Beldibiza zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht  inhoudelijk reageren op de klacht. 
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

 

Artikel 20 Toepasselijk recht 

 1. Op elke overeenkomst tussen Beldibiza en Koper is Nederlands recht van toepassing. De  toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse  tekst daarvan steeds doorslaggevend. 
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Beldibiza en Koper  worden beslecht bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden  tot bevoegdheid van een andere rechtbank.